Algemene voorwaarden – Maren van der Burght Fotografie

DEFINITIES
1.1  De fotografe: Maren van der Burght fotografie, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2  De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3  Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.
1.4  Offerte: alle aanbiedingen van de fotografe aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
1.5  Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen Maren van der Burght Fotografie (hierna: de fotografe) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).
1.6  Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
1.7  Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.
 
TOEPASSING
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2  Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien de fotografe deze schriftelijk heeft aanvaard.
 
AANBOD
3.1  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotografe heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.
3.2  Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
3.3  Alle door de fotografe genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
3.4  Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotografe. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
3.5 Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 
AANVAARDING VAN DE OPDRACHT
4.1  Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slecht met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dit geval gerechtig om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
4.2  De fotografe kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotografe onaanvaardbaar maken.
 
UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1  De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotografe gebruikelijk werkt. De klant dient op de hoogte te zijn van de standaard editingstijl van de fotograaf.
5.2  De fotografe heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.3  Indien aannemelijk is dat de fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
5.4 Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de gevoelige apparatuur. In geval van regen wordt er in overleg een nieuwe afspraak gemaakt of de fotoshoot verplaatst naar een binnen locatie. 
5.5 De fotograaf kan niet garanderen dat ieder moment van het evenement/dag wordt vastgelegd. 

(DIEREN)FOTOGRAFIE
1. U kiest voor Maren van der Burght Fotografie omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Maren is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.
2. Van iedere fotoshoot zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoshoot. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan of zitten. Als uw dier niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. De fotograaf (en het werk dat hieruit voorkomt) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verminderde kwaliteit van het werk als gevolg hiervan.
4. Zorg ervoor dat uw dier klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone dieren. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch te lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5. De levertijd kan per fotoshoot verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Vanaf het moment dat u de selectienummers doorgeeft gaat de fotograaf deze foto’s naar eigen inzicht bewerken. De gemaakte foto’s worden minimaal 1 jaar door de fotograaf bewaard.
 
AANSPRAKELIJKHEID
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 
LEVERING
7.1  De fotografe levert de foto’s in hoge resolutie jpeg-bestanden. De fotografe levert geen onbewerkte originele foto’s (RAW-bestanden) aan de klant.
7.2  De fotografe hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 
BETALINGSVOORWAARDEN
8.1  De fotografe zal na de reportage aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
8.2  De klant zal de factuur van de fotografe op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotografe heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
8.3  De factuur wordt binnen 30 dagen na verzending geheel betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. De klant maakt het bedrag over op de rekening van de fotografe.
8.4  Levering van foto’s, een album, digitale bestanden geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.
8.5  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
 
BESTELLINGEN
9.1  Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
9.2  De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
9.3  De fotografe is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
9.4  De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers.
 
ANNULERING
10.1  De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
10.2. Het boeken van een fotoshoot is niet vrijblijvend. Een fotoshoot kan tot 4 dagen van te voren kosteloos worden geannuleerd. Vanaf 3 dagen voor de fotoshoot wordt 50% van de kosten (exclusief de reiskosten) in rekening gebracht. Als de fotoshoot niet 24 uur van te voren geannuleerd wordt, zal 100% van de kosten van de fotoshoot (exclusief de reiskosten) in rekening gebracht worden.
10.3  In het geval van een bruidsreportage waarbij door onvoorziene omstandigheden de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zorgt zij voor, zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.
10.4  In geval van onvoorziene omstandigheden (ziekte, extreme weersomstandigheden of omstandigheden rondom defect cameramateriaal) heeft de fotograaf de mogelijkheid de fotoshoot te onderbreken of annuleren. De fotograaf zal dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken en indien mogelijk een vervangende datum worden gezocht.
 
KLACHTEN
11.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
11.2  Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
11.3  De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.
11.4  De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.
 
AUTEURSRECHT
12.1  De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
12.2  De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien dit van bepaalde foto’s niet gewenst is kan dit in overleg met de fotograaf. 
12.3  De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet. Wanneer de klant schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 
12.4  Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast, filters en tekst op de foto) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotografe. 
12.5  Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotografe.
12.6  Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotografe driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Maren van der Burght fotografie” of “Foto: www.marenvanderburght.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
 
PORTRETRECHT
13.1 De fotografe behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschrijven onder punt 2 bij het kopje Auteursrecht. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de fotografe.
13.2  Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotografe zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
13.3  Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 
PRIVACY
Maren van der Burght fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.), zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.
 
WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
15.1  De fotografe behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant doorgegeven.
15.3  De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
15.4  Ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 
TOEPASSELIJK RECHT
16.1  In alle gevallen, waarin door Maren van der Burght fotografie van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
16.2  Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotografe en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Maren van der Burght Fotografie
KVK: 75985640

Back to Top